"> Caudicaria

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Caudicaria heeft de Status van Culturele ANBI.

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling

RSIN 864546555

Bankrekening : Regiobank NL62RBRB 88370 533 55 BIC RBRB NL 21

Contactgegevens:

Stichting Caudicaria

Postadres: Voorstraat 45, 4486 AJ Colijnsplaat

T. 0113 308410

Contactpersoon: Dimp Nelemans, Voorzitter

 

Zie info over onze Missie: pagina www.caudicaria.nl/Beleidsplan

 

Public Benefit Institution

The Caudicaria Foundation has the Status of Cultural ANBI.

ANBI stands for Public Benefit Institution

RSIN 864546555

Banc Accountnumber : Regiobank NL62RBRB 88370 533 55 BIC RBRB NL 21

 

Contact details:

Caudicaria Foundation

Postal address: Voorstraat 45, 4486 AJ Colijnsplaat

T. 0113 308410

Contact person: Dimp Nelemans, Chairman

 

See information about our Mission: page www.caudicaria.nl/Beleidsplan

 

BELEIDSPLAN

Stichting Caudicaria RSIN 864546555; KvK 88229580

Post- en contactadres: 4486 AJ Voorstraat 45, Colijnsplaat

 

Missie

De Stichting organiseert archeologische c.q. historische cultuurprojecten en gaat wijdverbreid kennis verspreiden over de vroegste handelsvaartgeschiedenis van Zeeland c.q. Nederland. Meest indrukwekkend daarin is de reconstructie van het Romeinse Vrachtschip Caudicaria Navis om daarmee ‘Zeilend vanuit Zeeland naar Londen. v.v’ te gaan. Op de terugtocht brengt het schip, na intensieve voorbereiding van Stichting Caudicaria, archeologische onderzoeksresultaten uit Londen mee terug.

Na terugkomst in de Colijnsplaatse haven wordt het schip, naar geschatte dagwaarde, met accountantsverklaring overgedragen aan een zeil-ondernemer die er, voor eigen rekening en risico, historische vaartochten mee gaat maken in de Oosterschelde en GEO-Park. (return of investment)

 

De Stichting dient het algemeen belang.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Uitvoering doelstelling.

  1. Maximaal publiekbereik, door voornoemd project vast te leggen in een videoproductie, life-stream en digitale promo intervallen en af te ronden in een documentaire via NPO en Film by the Sea.

  2. Opbrengsten uit donaties, fondsenwerving, subsidies te benutten voor financiering van reconstructie en organisatie van activiteiten onder A.B.C.D.

Stichting Caudicaria streeft ernaar om ieder die geinteresseerd is in de maritime & mariene historie van Nederland, met de varende Caudicaria Navis een herbeleving te doen ervaren. Door de Zeeuwse vaarroute van 2000 jaar geleden, als verbinding over water met Britannia nogmaals uit te voeren.

Het, in 47 AD door de Romeinse Keizer Claudius gestichte Londinium bereikte met de vaarroute via Ganuenta grote economische en culturele voorspoed. En het essay ‘Wat is Nehalennia zonder schip?’ aangeeft hadden Nehalennia, godin van de Zeevaarders en de Tempel daarin een spilfunctie.

 

Voor de volgende PROMO activiteiten wordt naar financiering gezocht:

  1. Vaartocht-bevoorrading en veiligheidsuitrusting voor de overtocht v.v. het Romeinse schip Caudicaria. Bemanning 6 personen, volgboten, GPS, Radar, Marifoon, Plotter, veiligheidsmaterieel etc.

  2. Educatie voor HAVO/VWO/MBO leerlingen. Scholingsvormen als Technasium en Scalda voeren een leerprogramma uit dat gericht is op onderzoek naar de historische impact en uitvoeren van maquettebouw met om de Romeinse scheepsonderdelen zodanig te verbeteren dat deze nu ook gebruikt kunnen worden. Scheepsbouw. ‘hands-on’ leerlingen van scholing in ambachtelijke studies werken mee in de afbouw van de Caudicaria

  3. Jongeren informeren zichzelf op eigentijdse wijze. De Stichting kiest ervoor om het verhaal in een stripboek te laten vertellen door een bekende Striptekenaar. Hij maakt, vanuit een script, tekenreeksen waarmee de lezer(tje)s inzicht krijgen in hetgeen zich in de Romeinse periode in het Scheldegebied afspeelde aan handelsactiviteiten. Dat er een vrachtroute was die vanuit Ganuenta richting Britannia voer. En dat het vrachtvervoer een cultureel-economische impact had waarin, ook toen, Zeeuws zout en mosselen een belangrijke rol speelden.

  4. PROMO. Voor het erbij betrekken van de allerjongsten heeft de Zeeuwse tekenaar J.W.Hament, om niet, een tekening aangeleverd welke kan worden gebruikt voor opdruk op gadgets (T-Shirts, mokken, badges etc.). Deze kunnen worden verspreid via openbare promo activiteiten zoals beurzen.

 

De Stichting is opgericht 18-11-22. Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd en bestaat uit:

Dimp Nelemans MSc, Voorzitter tevens contactpersoon

Dr. Charles Lelkens, Penningmeester

Drs. Gilles van Delft, Secretaris

 

Inkomsten/uitgave overzicht komt per kwartaal op de website. Jaarstukken zullen eind 2023 aan deze website worden toegevoegd. Op deze website www.caudicaria.nl staat tevens het Monument Caudicaria dat naast de Nehalennia Tempel in Colijnsplaat, Visserijweg 2 staat en dagelijks gratis te bezichtigen is.

POLICY PLAN

Caudicaria Foundation RSIN 864546555; Chamber of Commerce 88229580

Postal and contact address: 4486 AJ Voorstraat 45, Colijnsplaat

 

Mission

The Foundation organizes archaeological or historical cultural projects and will widely disseminate knowledge about the earliest merchant shipping history of Zeeland/The Netherlands. Most impressive in this is the reconstruction of the Roman cargo ship Caudicaria Navis. And after that 'Sailing from Zeeland to London. v.v' with the ship. On the return journey, the ship brings back archaeological research results from London, after intensive preparation by the Caudicaria Foundation.

After returning to the Colijnsplaatse harbour, the ship will be handed over to a sailing entrepreneur who will take it on historic cruises in the Oosterschelde and GEO-Park. (return of investment)

 

The Foundation serves the public interest.

The Foundation is not-for-profit.

 

Execution objective.

1. Maximum audience reach, by capturing the aforementioned project in a video production, live-stream and digital promo intervals and completing it in a documentary via NPO and Film by the Sea.

2. To use proceeds from donations, fundraising, grants to finance reconstruction and organization with a wide range of activities under for young and old (everyone) who’s interested in archaeology from the Roman period.

The Caudicaria Foundation strives to give everyone who is interested in the maritime & marine history of the Netherlands a new experience with the sailing Caudicaria Navis.

By repeating the Zeeland shipping route that existed 2000 years ago as a connection from the main land Ganuenta (nowadays Colijnsplaat) over the Nordsee to Britannia.

City of London, than called Londinium was founded in 47 AD by the Roman Emperor Claudius. This city achieved great economic and cultural prosperity with the sailing route via Ganuenta.

 

Jaarrekening 2023